سبزه ها را گره میزنم

تا باز شود گره یِ اُفتاده در کارمان ،

برایِ رسیدنمان به هَم !


فاطمه جلالی