دستِ من نیست این بوسه ها !

یا چالِ رویِ گونه اَت را پُر کن ،

یا نخند . . . 


فاطمه جلالی