تمامِ |دوستت دارم| هایم را

با دَستى برایت نوشتم که به قلبم نزدیکــ تر است !


فاطمه جلالىروزِ چپ دست ها مُبارکــ 🙌🌸