آرزوهایم بویِ تعفُن میدهند ؛

تو در آنها مُرده ای

و من دَفنت کرده اَم در دست نیافتنی ترینشان !


فاطمه جلالی