باز هم پاییز

باز هم صدایِ خِش خِش برگــ ها . . .

بویِ ماهِ مهــر

امّا ،

بدونِ تو


فاطمه جلالی