گاهی

باید مشترکـِـ موردِ نظر شوی !

در دسترس نباشی ،

تا خیلی چیزها در زندگی اَت قابلِ دسترس شوند ...


فاطمه جلالی