و کاش روزى

چالش بگذارند

سیاه و سفیدى هاىِ زندگىِ خود را رنگى رنگى کنید ...


فاطمه جلالى