برایِ حالِ دلم تصمیمِ جدیدی گرفته اَم . . .

میخواهم

از شنبه

فرامــوشت کنم !

و 

چقدر آزار دهنده اَست

که

این شنبه

از همان شنبه هاییست که هرگز نمی آید /


فاطمه جلالی