از امروز به بَعد

دیگر

آنلـاین بودنش را چکــ نمى کنم

عکسِ پروفایلش را هر چند دقیقه یکــ بار نگاه نمى کنم

منتظرِ پى اِم دادنش نمى مانم

براىِ نبودنش اَشکــ نمى ریزم

نگرانش نمى شوم

حتّى دیگر از تهِ دل نمى خندم

از امروز به بَعد

فقط

مرگـِـ احساسم را جشن میگیرم !


فاطمه جلالى