جوانی اَم

فدایِ چین و چُروکـِـ دستانت

مُعجزه اَم

دیدنِ چشم و آن لبِ خندانت


فاطمه جلالی
روزِ مــادر مُبارکــ ❤️