چه کسی میگوید خواستن ، توانستن اَست ؟

پَس چرا من هر چقدر میخواهم ، نمیتوانم دوستَت نداشته باشم


فاطمه جلالی