سَرم فریاد بکش

دلم را بکشن

بی محلی کن

اصلـاً بزن مرا بکش

ولی دلِ بیچاره یِ من که این چیزها سَرش نمی شود . . .

احمق است !

دوستت دارد

در هر شرایطی میخواهدت

حتّی وقتی میداند که سهمِ دیگری خواهی شُد


فاطمه جلالی