چه پرسپولیس ببرد

چه استقلـال

من طرفدارِ تواَم

و هرگز نمیخواهم تــو را ببازم !


فاطمه جلالی