امسال عیــد

در خانه تکانیِ دلم

همه را تکاندم جُز تــو !

بودنت ،

محوّل الاحوالِ من است


فاطمه جلالی