عاشق شُدم و عشقِ تو کار دستِ دلِ زارم داد

با دیدنت اینبار از پلّه یِ دانشکده خواهم اُفتاد


فاطمه جلالی