من مَغرورم !

خنده هایم را نبین روزگار

شب ها در خلوتِ خودم ،

گریه هایَم را میکنم /

دَردهایم را همان جا دَفن میکنم

و هر روز پُر از دَرد

به رویِ تو لبخند میزنم . . .


فاطمه جلالی