از آقایِ گُل فروش شنیده اَم هر روز گل میخری !

برایِ من که نیست ..

برایِ هر کس باشد ؛

من به این حماقتِ شیرین دلخوشم که ،

بدانم

جایی

بدونِ من

برایِ دیگری

گُل میخری

همین که هستی برایِ من کافیست

حتّی اگر با من نباشی

و

گُل هایت را برایِ دیگری بخری /

حتّی

اگر

من

از حسادت بمیرم . . .


فاطمه جلالی