اَخم هایت

ته ریشِ مردانه اَت

آن صدای بَم و محکمت

چه بر سره من آورده است که ،

هر لحظه بیشتر از قبل دوستت دارم

آنگونه که نمی توانم حتّی چشم از تو بردارم


فاطمه جلالی