خــــودم

با احساساتِ خودم لگد زدم به تمامِ روحم !

بیهوده سوختم . . .

این خـــود را شکست میدهم


فاطمه جلالی