من در شُمال 

تو در جنوب

آخ که چه میشُد کسی نقشه را از وسط تا کند !


فاطمه جلالی