ساعتها را عقب بُردند

قدم هایِ مهــر برایِ فتحِ شهریــور تندتر شُد . . .

تا پاییز چیزی نمانده !

فقط یکــ قدم دیگر


فاطمه جلالی