بعضی حرفـــ ها هستند

قبل از زدن

باید خورد !

حرفـــ هایی که فقط باید در وجودِ خودت فریاد بزنی

و

در قلبت فرو بریزی

جایِ آن حرفـــ ها همانجاست . . .

در قلبت


فاطمه جلالی